پلن مناسب کسب و کار خود را انتخاب کنید

پایه
مناسب برای کسب و کار های کوچک
تا ۱۰k کاربر فعال ماهانه

پیشنهادی

استاندارد
مناسب برای کسب و کار های متوسط
تا ۵۰k کاربر فعال ماهانه
اختصاصی
مناسب برای کسب و کار های متوسط تا بزرگ تا ۱۰۰k کاربر فعال ماهانه
سفارشی
مناسب برای سازمان های بزرگ
کاربر فعال ماهانه نامحدود